foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Astrobaza w Dobrzyniu nad Wisłą

Google Translate

plenfrdeitptruesuk

logo

 

airproducts

Konkurs "Zabaw się fizyką" regulamin

Konkurs "Zabaw się fizyką".

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu lipnowskiego. Polega na wykonaniu zabawki edukacyjnej zdefiniowanej  w pkt 1a wraz z opisem zdefiniowanym w pkt 1b.

Zabawkę wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik) należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Licealna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą z dopiskiem Zabaw się fizyką.

1a. Zabawka edukacyjna jest to obiekt, konstrukcja ruchoma lub interaktywna, który wykorzystuje w swoim działaniu prawa fizyczne, chemiczne lub matematyczne.

1b. Opis zabawki musi zawierać następujące informacje: nazwa zabawki, imiona i nazwiska autorów, wiek, nazwa i adres szkoły, zasadę działania zabawki oraz krótki opis prawa fizyki, chemii, matematyki, jakie wykorzystano w zabawce.

 

2. Organizatorami konkursu są:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą,
 • Astrobaza w Dobrzyniu nad Wisłą.

 

3. Cele konkursu:

 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej przedmiotami przyrodniczymi, fizyką, astronomią i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności,
 • motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez samodzielną, dodatkową pracę,
 • umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich możliwości.

 

4. Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu lipnowskiego.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

 • uczniowie szkół podstawowych,
 • uczniowie gimnazjów.

Organizator dopuszcza tworzenie dwuosobowych zespołów. Uczniów do konkursu mogą zgłosić nauczyciele, bądź rodzice (karta zgłoszenia dostępna do pobrania na stronie).

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących się na stronie oficjalnej konkursu: www.astrobaza.spdobrzyn.pl.

 

5. Komisja konkursowa:

Komisja konkursowa składa się z:

 • koordynatora astrobazy,
 • nauczyciela przedmiotu przyrodniczego,
 • nauczyciela przedmiotu artystycznego.

 

6. Terminarz konkursu:

Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2017 roku, liczy się data dostarczenia zabawki.

Lista finalistów oraz termin drugiego etapu zostaną opublikowane na stronie http://astrobaza.spdobrzyn.pl/ w zakładce konkursu.

 

7. Przebieg konkursu:

Etap 1. Wykonanie zabawki i przesłanie wraz z opisem i zgłoszeniem na adres organizatora w terminie ustalonym w regulaminie. Najlepsze zdaniem komisji prace zostaną zakwalifikowane do etapu 2. Komisja weźmie pod uwagę:

 • prawidłowe wykorzystanie praw fizycznych, chemicznych, matematycznych,
 • stopień trudności wykonania zabawki edukacyjnej,
 • oryginalność,
 • estetyka wykonania,
 • jasny i prawidłowo wykonany opis,
 • samodzielność wykonania.

 

Etap 2. Polega na zaprezentowaniu zabawki przed komisją konkursową i publicznością. Forma prezentacji jest dowolna zaś maksymalny czas nie może przekroczyć 15 min. W tym czasie uczestnicy przedstawiają zasadę działania zabawki, wyjaśniają prawa wykorzystane w zabawce.

Komisja konkursowa dokonuje oceny biorąc pod uwagę:

 • znajomość i umiejętność wyjaśnienia praw zastosowanych w zabawce edukacyjnej
 • jasność opisu działania zabawki
 • zrozumiałość przekazu
 • forma prezentacji,
 • a także kryteria z etapu pierwszego.

 

8. Nagrody:

Wszyscy finaliści (osoby zakwalifikowane do etapu drugiego) otrzymają dyplomy, a laureaci konkursu (3 pierwsze miejsca) nagrody rzeczowe.

 

9. Postanowienia końcowe.

 • Zabawki nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.
 • Zgłoszenie zabawki na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych uczestników na oficjalnej stronie konkursu oraz w materiałach promocyjnych konkursu, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich wizerunku na stronie oficjalnej konkursu ( zdjęcia, filmy  reportażowe z przebiegu konkursu).
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo wykorzystania zabawek edukacyjnych dla potrzeb konkursu.
 • Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, prezentacji wyników, przyznawania nagród oraz w celach promocyjnych.